سعید صفری شهردار
مهرداد حسن زاده معاون توسعه مدیریت و منابع
مهرداد حسن زاده معاون توسعه مدیریت و منابع
تلفن : 5-02636204401
حامد نادری سرپرست معاونت خدمات شهری
حامد نادری سرپرست معاونت خدمات شهری
تلفن : 5-02636204401
محرم علی قاسمی رئیس اداره حراست
محرم علی قاسمی رئیس اداره حراست
تلفن : 5-02636204401
عبدالرضا معظمی گودرزی مسئول اداره بازرسی
عبدالرضا معظمی گودرزی مسئول اداره بازرسی
تلفن : 5-02636204401
افشین سخائی فرد رئیس اداره روابط عمومی
افشین سخائی فرد رئیس اداره روابط عمومی
تلفن : 5-02636204401
محمد اسکندری رئیس اداره فرهنگی اجتماعی و ورزشی
محمد اسکندری رئیس اداره فرهنگی اجتماعی و ورزشی
تلفن : 5-02636204401
حامد نادری سرپرست سازمان حمل ونقل
حامد نادری سرپرست سازمان حمل ونقل
تلفن : 5-02636204401
حسین رهبر مسئول واحد حقوقی
حسین رهبر مسئول واحد حقوقی
تلفن : 5-02636204401
حرکریمی رئیس اداره معماری و شهرسازی
حرکریمی رئیس اداره معماری و شهرسازی
تلفن : 5-02636204401
حمیدطالبی پور رئیس اداره فنی و نظارت بر پروژه های عمرانی
حمیدطالبی پور رئیس اداره فنی و نظارت بر پروژه های عمرانی
تلفن : 5-02636204401

رجب دردایی مشاور و مدیرحوزه درآمد
رجب دردایی مشاور و مدیرحوزه درآمد
تلفن : 5-02636204401
حسین آسرایی مسئول درآمد
حسین آسرایی مسئول درآمد
تلفن : 5-02636204401
اسکندر گل محمدی رئیس اداره سرمایه انسانی
اسکندر گل محمدی رئیس اداره سرمایه انسانی
تلفن : 5-02636204401
حمید قربان خانلو مسئول امور مالی
حمید قربان خانلو مسئول امور مالی
تلفن : 5-02636204401
مهدی شهریاری رئیس اداره طرح و برنامه
مهدی شهریاری رئیس اداره طرح و برنامه
تلفن : 5-02636204401

احمد صادق زاده مشاور حقوقی شهردار
احمد صادق زاده مشاور حقوقی شهردار
تلفن : 5-02636204401
محمود مهرانپور مشاور و مسئول پیگیری های ویژه شهردار
محمود مهرانپور مشاور و مسئول پیگیری های ویژه شهردار
تلفن : 5-02636204401
صدیقه حاجی صفر علی مشاور شهردار در امور بانوان
صدیقه حاجی صفر علی مشاور شهردار در امور بانوان
تلفن : 5-02636204401
سید داود محسنی سرپرست حوزه خدمات شهر ناحیه1
سید داود محسنی سرپرست حوزه خدمات شهر ناحیه1
تلفن : 5-02636204401
سعید طالبی پور سرپرست حوزه خدمات شهر ناحیه 2
سعید طالبی پور سرپرست حوزه خدمات شهر ناحیه 2
تلفن : 5-02636204401

رضا قره خانی مسئول مدیریت بحران
رضا قره خانی مسئول مدیریت بحران
تلفن : 5-02636204401
علی رعیت رئیس اداره سیما،منظره وفضای سبز شهری
علی رعیت رئیس اداره سیما،منظره وفضای سبز شهری
تلفن : 5-02636204401
قدرت الله قدیری مسئول امور شهر
قدرت الله قدیری مسئول امور شهر
تلفن : 5-02636204401
محمد مهدی نژاد مسئول آتش نشانی
محمد مهدی نژاد مسئول آتش نشانی
تلفن : 5-02636204401
حمید نصیرزاده مسئول املاک ومستغلات
حمید نصیرزاده مسئول املاک ومستغلات
تلفن : 5-02636204401

مجید پورمحمود دبیر کمیسیون ماده 100
مجید پورمحمود دبیر کمیسیون ماده 100
تلفن : 5-02636204401
رضا عزیزی مسئول واحد اصناف
رضا عزیزی مسئول واحد اصناف
تلفن : 5-02636204401
مجید جعفری مسئول امور قراردادها
مجید جعفری مسئول امور قراردادها
تلفن : 5-02636204401
کرمعلی شعبانی مسئول امور رفاهی
کرمعلی شعبانی مسئول امور رفاهی
تلفن : 5-02636204401
1 0
1 0
تلفن : 5-02636204401

2 0
2 0
تلفن : 5-02636204401
3 0
3 0
تلفن : 5-02636204401
4 0
4 0
تلفن : 5-02636204401
5 0
5 0
تلفن : 5-02636204401
6 0
6 0
تلفن : 5-02636204401

7 0
7 0
تلفن : 5-02636204401